GRUPY PARAFIALNE

„obok zrzeszeń tradycyjnych, a niekiedy z ich korzeni, wyrosły nowe ruchy i stowarzyszenia, o specyficznym charakterze i celach: wielkie jest bowiem bogactwo i wielorakie zasoby, którymi Duch Święty ożywia Kościół; wielkie też są zdolności organizacyjne i wspaniałomyślność laikatu” („Christifideles laici” św. Jan Paweł II )

Grupy tworzą małe wspólnoty ludzi, którzy pragną pogłębiać swoją relację z Panem Bogiem. Za parafię na pierwszym miejscu odpowiedzialny jest ks. proboszcz ale każdy z nas parafian też odpowiada za wspólnotę. Dlatego każdy powinien czynić możliwie jak najwięcej dla duchowego rozwoju. Warto, aby kto tylko mógł zaangażował się czynnie w życie naszej parafii poprzez uczestnictwo w grupach. Obecność każdego z nas może je bardzo uzupełnić.

Choćby niewielkie zaangażowanie stanowi okazję do aktywnego włączenia się we wspólnotę Kościoła. Wszystkim działającym serdecznie dziękujemy i zapraszamy do uczestnictwa wszystkich chętnych.

Pamiętaj w swojej modlitwie o naszej parafii.

RADA PARAFIALNA

Nieodłącznym elementem dobrego funkcjonowania parafii jest Rada Parafialna. Stanowi ona grono osób służących księdzu proboszczowi w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego. Jest organem doradczym i wspomagającym księdza proboszcza w pracy duszpasterskiej, w sprawach majątkowych i finansowych parafii. We Wrzawach jej działalność miała i ma szczególne znaczenie ze względu na dramatyczne losy lokalnego kościoła. Pod koniec II wojny światowej, w sierpniu 1944 r. spłonął tutejszy kościół, podpalony przez wycofujące się wojska niemieckie. Należało przystąpić do zorganizowania miejsca dla sprawowania kultu, a w perspektywie do budowy nowego kościoła. Zadanie zostało rozwiązane w ten sposób, że tymczasowo nabożeństwa odprawiane były na plebanii, a potem w budynku przedwojennego domu ludowego przystosowanego na potrzeby kościoła. Jednocześnie zaraz po zakończeniu wojny Rada Parafialna we współpracy z księdzem proboszczem Alojzym Sierżęgą czyni usilne starania o uzyskanie zezwolenia na budowę kościoła. Niestety sytuacja polityczna początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku uniemożliwiała realizację takiego zamierzenia. Dopiero przełom w 1956 roku dawał szansę na budowę kościoła. Sytuacja ta została należycie wykorzystana i przystąpiono do budowy nowej świątyni. Następuje czas gromadzenia funduszy, organizowanie dostaw materiałów, zapewnienie siły roboczej i bezpośredni udział w robotach budowlanych. Z tych wszystkich zadań Rada wywiązuje się znakomicie. Efektem jest nowy kościół oddany do użytku wiernych w 1961 r.
Potem następuje okres prac wykończeniowych wewnątrz budynku i w otoczeniu kościoła, który praktycznie trwa do dziś i jest głównym zadaniem obecnej Rady Parafialnej, powołanej do życia w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Rada ta w ścisłej współpracy z księdzem proboszczem jest inicjatorką i realizatorką szeregu zadań gospodarczych na rzecz kościoła i parafii.
Radę Parafialną tworzą: przewodniczący, zarząd i członkowie będący przedstawicielami wszystkich przysiółków wchodzących w skład parafii Wrzawy. Obecny stan liczbowy Rady to 28 osób. Skład osobowy Rady ulega zmianom. W obecnej Radzie są członkowie z wieloletnim stażem, ale wciąż przybywają nowi, którzy chcą pracować dla dobra Parafii. Spotkania Rady w jej pełnym składzie odbywają się raz na kwartał, spotkania zarządu w pierwszą niedzielę każdego miesiąca. O swoich pracach i zamierzeniach Rada informuje parafian w sprawozdaniach rocznych składanych w styczniu za rok poprzedni. Sprawozdanie roczne zawiera również dokładne rozliczenie z funduszy, jakimi dysponuje Rada.
Niewątpliwie podstawowym miejscem, gdzie uwidacznia się świadomość bycia członkiem Kościoła, jest wspólnota parafialna, stąd też potrzeba szczególnego zatroskania o jej życie, rozwój i codzienne funkcjonowanie. Rada Parafialna we Wrzawach starała się i nadal służy w miarę swoich sił podejmując bieżące tematy w trosce o dobro i rozwój tutejszej wspólnoty parafialnej.

Statut Rady Parafialnej
do góry


ŻYWY RÓŻANIEC

"Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca." (św. Jan Paweł II)

Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot w Lyonie w roku 1826. Napisała wtedy "Najważniejszą... rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich" – Każdy może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę.

W naszej parafii róże różańcowe działają od wielu lat.


do góry


SCHOLA

„Śpiewać pięknie Bogu, to znaczy śpiewać z radością” (św. Augustyn)

Schola w naszej parafii działa już od bardzo wielu lat jako grupa dziewcząt wspomagająca liturgię świąt oraz niedzielnej Mszy św. Opiekunką grupy jest organistka Renata Barbara Drozd.

Spotkania Scholi odbywają się raz w tygodniu. Schola jest otwarta dla wszystkich chętnych do śpiewania – serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież zainteresowane wspólną modlitwą przez śpiew.


do góry


LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

""Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, prawdziwą świętą posługą. ... W ten sposób podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi "pomocnikami proboszcza". Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana." (św. Jan Paweł II)

Liturgiczna Służba Ołtarza dzieli się na następujące stopnie: ministrant, lektor, ceremoniarz. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw. Lektor odczytuje podczas Mszy św. i nabożeństw czytania z Pisma Świętego. Ceremoniarz czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii.

W naszej parafii ministranci zawsze byli obecni przy ołtarzu. Spotkania odbywają się raz w miesiącu lub przed uroczystościami.

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ


do góry


KOŁO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓL WSD w SANDOMIERZU

"Istnieje dziś szczególna konieczność, aby rozpowszechniło się i utrwaliło przekonanie, że troska o powołanie jest łaską i odpowiedzialnością powierzoną wszystkim bez wyjątku członkom Kościoła. Sobór Watykański II bardzo wyraźnie stwierdził, że obowiązek budzenia powołań ciąży na całej społeczności chrześcijańskiej, która winna spełniać go przede wszystkim przez życie w pełni chrześcijańskie." ("Pastores dabo vobis" św. Jan Paweł II)

Koło Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu powstało w 2000r., podczas pobytu w naszej parafii Ks. Rektora Sandomierskiego Seminarium wraz z alumnami. Już w wtedy zgłosiło się wiele osób chcących swoją modlitwą i ofiarą wspomagać nasze Diecezjalne Seminarium. Koło działające przy naszej Parafii troszczy się o powołania kapłańskie, szczególnie z naszej wspólnoty parafialnej wspierając je modlitwą w kościele oraz w intencjach odmawianych samemu w domu. Przystąpić do Koła Przyjaciół można po wypełnieniu deklaracji członkowskiej.

Spotkania odbywają się na comiesięcznych modlitwach w kościele oraz spotkaniach opłatkowych gdzie członkowie otrzymują pismo redagowane przez alumnów pt. „Powołanie”. Warto nadmienić że każda środowa Msza św. w Seminarium odprawiana jest w intencji żywych i zmarłych członków Stowarzyszenia Przyjaciół WSD.


do góry


KATOLICKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE w GORZYCACH

im. Sług Bożych Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi

PAMIĘTAJ NIE JESTEŚ SAM! POTRZEBUJESZ POMOCY, WSPARCIA?
JESTEŚ W KRYZYSIE, MASZ PROBLEM? PRZYJDŹ, ZADZWOŃ, NAPISZ.

W naszej parafii są osoby działające w centrum pomocy w Gorzycach. Wszelkich informacji można zasięgnąć
u ks. proboszcza, zadzwonić lub napisać na podane niżej telefony lub adresy email.


39-432 GORZYCE, ul. Piłsudskieego 29

tel.

e-mail: fr-gorzyce@sandomierz.opoka.org.pl
Powołane z inicjatywy ordynariusza sandomierskiego biskupa Krzysztofa Nitkiewicza
Katolickie Centra Pomocy Rodzinie w diecezji sandomierskiej znajdują się też:

w Sandomierzu
Telefon: 15 644 66 31 e-mail: pomocrodzinie.sandomierz@gmail.com
www.pomocrodzinie.eu

w Tarnobrzegu
Telefon: 515 425 207 e-mail: pomoc.rodzinie@vp.pl
www.pomocrodzinie.tbg.net.pl

w Stalowej Woli
Telefon: 15 843 21 36 e-mail: kcprstalowa@wp.pl
www.kcprstalowa.pl


Katolickie Centra Pomocy Rodzinie wspierają instytucje kościelne:


Caritas Diecezji Sandomierskiej

ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
Dni i godziny pracy biura: Od poniedziałku do piątku Godz.: 8.00 - 15.00
Tel.: (+48) 015 644 55 86; 15 644 58 98; 15 832 11 45 Fax: (+48) 15 832 11 45, wew. 35
e-mail: sandomierz@caritas.pl

Diecezjalna Poradnia Życia Rodziny

Czynna w każdy poniedziałek w godz. 10.00-17.00
27-600 Sandomierz, ul. Mariacka 8 (Instytut Teologiczny-w podwórku), Tel.: 41 3074139; 501209609
e-mail: w.goliat@gmail.com

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej

27-600 Sandomierz, ul. Mariacka 9, tel. 15 8332656
e-mail: wydzrodzin@sandomierz.opoka.org.pl

Duszpasterstwo Trzeźwościowe

Grupa wsparcia dla osób, których bliscy nadużywają alkoholu
Tel. 510758725; e-mail: lulka135@wp.pl
Klub AA , ul. Mariacka 1 (wejście do ul. Długosza), każdy piątek godz. 17.00.

Duszpasterstwo Związków Niesakramentalnych

Tel. 15 8321027 e-mail: wieslawsurm@sandomierz.opoka.org.pl
Comiesięczne spotkania modlitewno - informacyjne (również indywidualne) w każdą ostatnią sobotę miesiąca w Domu Katolickim przy ul. Mariackiej 12 o godz. 9:30.do góry